پروژه‌های مطالعات سیستم قدرت

پروژه‌های مطالعات سیستم قدرت

پروژه های انجام شده توسط شرکت بهراد در بخش مطالعات سیستم به ترتیب سال انجام به صورت زیر است:

 

پروژه های سال 1400

پروژه های سال 99

 

پروژه های سال 1395

 

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32