پروژه های سال 1393

پروژه های سال 1393

 

ردیف نام پروژه کار فرما سال شروع پروژه توضیح
1 مولدهای مقیاس کوچک توزیع برق یزد 1393 توضیح
2 مشاوره خدمات طراحی و نظارت بر پروژه های توسعه،احداث،اصلاح و بهینه سازی توزیع برق استان اصفهان 1393 توضیح
3 ممیزی انرژی مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 1393 توضیح
4 کیفیت توان 40 نقطه برق منطقه ای کرمان 1393 توضیح
5 GIS تبریز توزیع برق تبریز 1393 توضیح
6 اندازه گیری سیستم اطلاعات جغرافیایی شهرستان گلپایگان و سعد آباد توزیع برق استان اصفهان  1393  توضیح
7 ممیزی انرژی داروسازی فارابی 1393 توضیح

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32