کاهش تلفات

کاهش تلفات

یکی از مسائل مهم مربوط به سیستم های قدرت موضوع تلفات انرژی است. در واقع بخشی از انرژی تولیدی نیروگاه ها در مسیر رسیدن به مصرف کننده در شبکه های انتقال و توزیع تلف می شود. این اتلاف انرژی علاوه بر خسارت های مالی سنگین، آسیب هایی را نیز بر تجهیزات شبکه وارد کرده و هم چنین موجب افت ولتاژ و در نتیجه افت کیفیت توان تحویلی به مصرف کنندگان می شود. از بین سه بخش سیستم قدرت یعنی تولید، انتقال و توزیع ، شبکه توزیع بخش اعظمی از کل تلفات را به خود اختصاص داده و بنابراین ارائه راهکارهای کاهش تلفات در حوزه توزیع در اولویت قرار می گیرد. از آنجایی که یکی از مهم ترین اهداف پروژه های کاهش تلفات صرفه جویی در سرمایه های ملی و کاهش خسارت مالی است، طرح های ارائه شده در این پروژه ها بایستی به گونه ای اقتصادی و بهینه و با نرخ بازگشت سرمایه مطلوب، پیشنهاد شوند.

از جمله مهمترین راهکارهای کاهش تلفات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • بازآرایی فیدرها
  • اصلاح ظرفیت ترانس های توزیع متناسب با بار آنها
  • خازن گذاری و جبران توان راکتیو
  • تبدیل لامپ های روشنایی به لامپ های کم مصرف
  • تعویض تجهیزات فرسوده شبکه از جمله ترانس ها، خطوط و ...
  • اصلاح سطح مقطع خطوط
  • حفظ تقارن فازها در شبکه فشار ضعیف
  • بهبود کیفیت توان و کاهش هارمونیک ها

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32