طرح جامع

طرح جامع

یکی از مهمترین مطالعاتی که بر روی شبکه توزیع انجام می شود، مطالعات طرح جامع می باشد که به بررسی مسائل مهم این شبکه از جوانب مختلف پرداخته و مبنایی برای تمامی طراحی ها و برنامه ریزی ها در سال های آینده قرار می گیرد.

در واقع پس از انجام این مطالعات بایستی بتوان عملکرد شبکه توزیع را در حالت فعلی مورد ارزیابی قرار داده ، نقاط ضعف آن شناسایی شود و هم چنین برنامه ریزی برای تغییرات لازم و توسعه شبکه برای سالهای آتی امکان پذیر باشد.
براساس ویرایش جدید دستورالعمل توانیر مطالعات طرح جامع مراحل زیر را شامل می شود:
  1. جمع آوری و آماده سازی اطلاعات: از مهمترین اطلاعاتی که در این مرحله بایستی جمع آوری شوند میتوان به اطلاعاتBillingمشترکین، GIS، نقشه طرح جامع شهری، اطلاعات فیدرها و پست ها، اطلاعات خاموشی، اطلاعات کلیدها، بارگیری پست های توزیع و ... اشاره کرد.
  2. برآورد بار: این مرحله خود شامل دو زیر مرحله محاسبه چگالی بار در وضعیت موجود و برآورد چگالی بار در سالهای مورد مطالعه می باشد و یکی از مهمترین مراحل مطالعات طرح جامع می باشد.
  3. تحلیل شبکه موجود: در این مرحله پس از تخصیص بار محاسبات الکتریکی متداول مانند پخش بار، قابلیت اطمینان و اتصال کوتاه بر روی شبکه موجود انجام شده و زمینه ای برای ارائه طرح های اصلاحی و توسعه ای فراهم می شود.
  4. طراحی شبکه برای سال هدف: در این مرحله بایستی با در نظر داشتن مشکلات شبکه موجود و شاخص های عملکردی مطلوب و هم چنین محدودیت های تعیین شده از جانب کارفرما به طراحی شبکه برای سال آخر  مطالعات پرداخته شود.
  5. طراحی شبکه برای سالهای میانی: پس از طراحی شبکه برای سال هدف بایستی توسط یک برنامه زمان بندی کارآمد، تغییرات و احداث های صورت گرفته در سال هدف به صورت تدریجی در سالهای میانی اعمال شوند به گونه ای که پاسخگوی نیازهای شبکه در این سالها باشند.
  6. ارائه گزارشات: گزارشات پروژه طرح جامع در سه حوزه مدیریتی، ستادی و اجرایی توسط مشاور ارائه خواهد شد. تمامی این گزارشات در فرمت های قابل قبول برای کارفرما تهیه می شود.
شرکت بهراد با سابقه ای طولانی در زمینه پروژه های طرح جامع همراه با کادر متخصص و مجرب خود و بهره گیری از نرم افزارهایی توانمند و کارآمد، توانایی انجام این پروژه ها را به صورت بهینه، دقیق و با سرعت مناسب کسب نموده است.
از جمله نرم افزارهای مورد استفاده این مهندسان مشاور می توان به نرم افزارهای جایابی پست توزیع و فوق توزیع، بهینه سازی کلیدهای قدرت و حفاظت شبکه توزیع و ابزارهای برآورد بار اشاره نمود.
با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی هوشمند که در کنار نرم افزارهای محاسباتی Digsilent و CYME مورد استفاده قرار می گیرند تا تکمیل کننده امکانات نرم افزاری مورد نیاز باشند.
شناسنامه تعدادی از نرم افزارهای مورد اشاره در بخش نرم افزارهای تخصصی این شرکت قابل دسترسی است.

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32