پروژه‌ها

پروژه‌ها

پروژه‌های انجام شده توسط شرکت بهراد به دو دسته پروژه‌های مطالعات سیستم قدرت و پروژه‌های طراحی و ساخت تقسیم می‌شود.

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32