حفاظت و قابلیت اطمینان

حفاظت و قابلیت اطمینان

مطالعات قابلیت اطمینان و بهینه سازی سیستم حفاظت و طراحی نقاط مانور با افزایش اهمیت انرژی الکتریکی و حساسیت تجهیزات نسبت به تداوم انرژی الکتریکی روزبه روز مهمتر و حساس تر می شود. در مطالعات شبکه های توزیع این عناوین کلی بسیار گسترده و پیچیده می باشد.

گستردگی شبکه توزیع و وجود عوامل متعدد مؤثر بر وقوع خاموشی در شبکه و محدودیت های مختلف موجود و روش های متنوع بهینه سازی و هزینه گران پیاده سازی آنها نشان دهنده اهمیت انجام مطالعات قابلیت اطمینان و حفاظت در شبکه های توزیع است.
برخی از مطالعات و محاسبات حفاظت و قابلیت اطمینان در ادامه به صورت خلاصه عنوان شده است:
  • انجام مطالعات و بررسی آمار خاموشی و استخراج نرخ وقوع خطا در زمان تعمیر
  • مدلسازی شبکه در نرم افزار Digsilent  و انجام شبیه سازی و محاسبه شاخص های مختلف مرتبط
  • انجام مطالعات طراحی نقاط مانور و بهینه سازی آرایش شبکه
  • مکان یابی انواع تجهیزات حفاظتی مانند Recloser ،Cutout fuse ،Relay و ...
  • انجام تنظیمات حفاظتی و هماهنگی حفاظتی
  • انجام مطالعات و طراحی حفاظت فعال هوشمند
  • مطالعه و طراحی استراتژی مانور در شرایط بار مختلف

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32